cover-privacy-desktopcover-privacy-mobile

Privacy

LET OP overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EU) 2016/679 (“GDPR”)

Geachte gebruiker, de volgende kennisgeving (hierna: “de kennisgeving”) wordt uitgegeven in overeenstemming met artikel 13 van Verordening (EU) 2016/679 (hierna: “GDPR”) inzake de bescherming van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Dit document bevat een beschrijving van alle verwerkingen die worden uitgevoerd door de Data Controller, zoals hieronder gedefinieerd, via de Website, daarnaast is deze kennisgeving van toepassing indien u producten of diensten aanschaft via deze website.

 1. De Data Controller

De Data Controller is Moto Morini s.r.l., met maatschappelijke zetel te Trivolzio (PV), via G. Beri n. 24 (ITALIË) (hierna: “de Data Controller”), met wie je rechtstreeks contact kunt opnemen om je rechten uit te oefenen en informatie te ontvangen over de verwerking van je persoonsgegevens en/of over deze Verklaring, door te schrijven naar: e-mail: privacy@motomorini.eu.

 • Gegevensverzameling op deze website

Normaal gesproken is het niet nodig om persoonsgegevens te verstrekken om gebruik te kunnen maken van de Moto Morini Website (hierna: “Website”). Moto Morini kan uw persoonsgegevens echter nodig hebben voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (zie art. 6 (1) (b) van de GDPR). Mocht je dergelijke gegevens aan Moto Morini verstrekken, dan kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

Gegevens die vrijwillig door de gebruiker (betrokkene) zijn verstrekt

Indien je gegevens verstrekt door interactie met Moto Morini via haar Website door het invullen van de relevante formulieren voor contracten, clubs, diensten, informatie etc., verwerkt de Gegevensverwerker de volgende persoonsgegevens:

 • persoonlijke gegevens: (d.w.z.) voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;

Zoekgegevens

Tijdens hun normale werking verwerven de computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om de Website te beheren, bepaalde persoonsgegevens, waarvan de overdracht aan de Gegevensbeheerder impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.

Dit is informatie die niet wordt verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde betrokkenen, maar die door haar aard, door verwerking en associatie met gegevens van derden, gebruikers zou kunnen identificeren.

Deze gegevenscategorie omvat de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de site.

Deze gegevens worden alleen gebruikt om anonieme statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de site en om te controleren of de site correct werkt; ze worden na verwerking verwijderd.

Cookies

Cookies verzamelen informatie die gegevens bevat waarmee een geïnteresseerde partij mogelijk kan worden geïdentificeerd. Lees voor de verwerking van gegevens via cookies het desbetreffende beleid

 • Doeleinden van gegevensverwerking en rechtsgrondslag van verwerking

De Data Controller verwerkt de persoonsgegevens die u verstrekt bij registratie op de Site voor de volgende doeleinden.

3.1 Doeleinden noodzakelijk voor relatiebeheer

De Gegevensverwerker verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens om u toegang te geven tot de Website, voor doeleinden die strikt verband houden met uw informatieaanvraag en/of online verkoop van producten en diensten.

De rechtsgrondslag van de verwerking is artikel 6 (1) (b) van de GDPR en de toestemming voor de gegevensverwerking is optioneel. Als er geen toestemming wordt gegeven, is het voor de Gegevensverwerker onmogelijk om te voldoen aan de activiteiten van de eerste alinea van dit artikel 3.1.

Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan de tijd die nodig is om te voldoen aan de hierboven genoemde activiteiten en, indien de Controller onderworpen is aan bewaarplichten voor doeleinden voorzien in wet- of regelgeving, voor de tijd die nodig is om te voldoen aan dergelijke wet- of regelgeving.

3.2 Marketing activiteiten

De Data Controller wil uw gegevens verwerken om u promotie-, reclame- en marketingmateriaal, enquêtes, onderzoek en/of commerciële mededelingen te sturen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is een gerechtvaardigd belang van de Gegevensbeheerder en de toestemming voor de verwerking is optioneel.

Als u geen toestemming geeft, kan de verantwoordelijke voor de verwerking de activiteiten van de eerste alinea niet uitvoeren. Uw persoonsgegevens worden voor dit doel verwerkt totdat u besluit bezwaar te maken tegen de verwerking en/of de verwerking te allen tijde te laten beëindigen.

 • Methoden voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door middel van zowel papieren als computerarchieven (met inbegrip van draagbare apparaten) en op manieren die strikt noodzakelijk zijn om de bovengenoemde doeleinden te bereiken met methoden die voldoen aan de bepalingen van artikel 32 van de GDPR.

 • Personen aan wie uw persoonlijke gegevens kunnen worden meegedeeld of die er kennis van kunnen nemen

Om de hierboven in punt 3 beschreven doeleinden te vervullen, zullen uw persoonsgegevens bekend zijn bij het personeel van de Gegevensverwerker en zijn contractanten, die allen handelen in de hoedanigheid van personen die gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

Daarnaast kunnen uw persoonlijke gegevens indien nodig worden gecommuniceerd en verwerkt door derden die tot de volgende categorieën behoren:

a) Personen die door de Gegevensverwerker worden gebruikt om de website van de Gegevensverwerker te beheren en IT-personeel;

b) Bedrijven en adviseurs die juridisch en/of financieel advies geven aan de Gegevensverwerker;

c) Personen die om verschillende redenen door de Gegevensverwerker worden gebruikt om de door u gevraagde dienst te verlenen (bijv. in het geval van testritten het personeel van de dealer naar wie zij de aanvraag zullen sturen; in het geval van de nieuwsbrief als zij buiten Italië wonen het hoofd van het nationale distributienetwerk);

d) Autoriteiten en toezichthoudende en controlerende instanties, en in het algemeen publieke of private entiteiten met publiekrechtelijke functies, indien nodig;

e) Moto Morini netwerkpersoneel in jouw land om contractuele diensten uit te voeren en/of proeven met Moto Morini producten te organiseren en te beheren.

In elk geval waarin de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming voor specifieke doeleinden, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. De verwerking die is gebaseerd op toestemming en die is uitgevoerd voordat u uw toestemming introk, behoudt echter zijn rechtmatigheid;

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden buiten de Europese Unie en worden niet verspreid.

 • Rechten van de betrokkenen

Als betrokkene kunt u, onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de GDPR, de rechten uitoefenen die zijn vastgelegd in de artikelen 15 tot en met 21 van de GDPR en in het bijzonder de volgende rechten:

 • de Verwerkingsverantwoordelijke toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens (artikel 15 van de GDPR) en tot de informatie die daarop betrekking heeft; de Verwerkingsverantwoordelijke te vragen onjuiste gegevens te corrigeren of onvolledige gegevens te integreren; persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben te annuleren (wanneer zich een van de voorwaarden voordoet die worden genoemd in art. 17, lid 1 van de GDPR en in overeenstemming met de uitzonderingen die worden genoemd in lid 3 van hetzelfde artikel); de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken (wanneer zich een van de voorwaarden voordoet die worden genoemd in art. 18, lid 1 van de GDPR);
 • in het geval dat de rechtsgrondslag voor de verwerking contract of toestemming is en de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, de persoonsgegevens die op u betrekking hebben (en die u aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt) te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat en deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder belemmering van de verwerkingsverantwoordelijke (het zogenaamde recht op gegevensoverdraagbaarheid);
 • te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien een van de volgende situaties van toepassing is: (a) u betwist de juistheid van de persoonsgegevens (gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren); b) de verwerking is onwettig en u verzoekt om beperking van het gebruik ervan in plaats van wissen; c) de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar ze zijn door u nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; d) u hebt bezwaar gemaakt tegen verwerking op grond van artikel 21, lid 1 (in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan de uwe);
 • toestemming op elk gewenst moment intrekken, beperkt tot de gevallen waarin de verwerking is gebaseerd op uw toestemming voor een of meer specifieke doeleinden en betrekking heeft op algemene persoonsgegevens (bijvoorbeeld geboortedatum en -plaats of woonplaats), of bijzondere gegevenscategorieën (bijvoorbeeld gegevens waaruit uw ras, politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of seksuele leven blijkt). Behandelingen die zijn gebaseerd op toestemming en die worden uitgevoerd voordat deze toestemming is ingetrokken, behouden echter hun rechtmatigheid;
 • een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit (Autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens – www.garanteprivacy.it).